സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് എഫ്രേംസ് എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം / ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ 2020

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ക്രമനമ്പർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അംഗത്തിന്റെ പേര് ക്ലാസ് ഫോട്ടോ
1 21530 ABHISHEK UNNIKRISHNAN 9C
ABHISHEK UNNIKRISHNAN.jpeg
2 21549 TOBIT TOMY 9B
TOBIT TOMY.jpeg
3 21564 SHARON JOSEPH 9D
SHARON JOSEPH.jpeg
4 21567 SHAJU C S 9A
5 21569 ADWAITH A.SANTHOSH 9A
ADWAITH A.SANTHOSH.jpeg
6 21570 ALBY .M. SUNNY 9C
ALBY .M. SUNNY.jpg
7 21575 ASHBY BENNY 9D
ASHBY BENNY.jpeg
8 21579 ALVIN MATHEW 9E
ALVIN MATHEW.jpeg
9 21582 ALAN THOMAS 9A
10 21584 JYOTHIS GEO PATTASSERY 9C
JYOTHIS GEO PATTASSERY.jpeg
11 21587 SEBIN JOHN 9B
SEBIN JOHN.jpeg
12 21600 ABHINAV BENNY 9D
ABHINAV BENNY.jpeg
13 21601 GODWIN K JISHO 9D
GODWIN K JISHO.jpeg
14 21610 ADWAITH T A 9A
15 21611 MUHAMMAD ISA HUSSAIN 9E
MUHAMMAD ISA HUSSAIN.jpg
16 21628 SREERAG SUNILKUMAR 9E
17 21347 JOSHY JOHN J.S 9E
JOSHY JOHN J.S.jpeg
18 21638 NANDAKISHORE V.J 9A
19 21655 BOSCO JOLLY 9D
20 21656 JOSNA ANNA JOSE 9C
JOSNA ANNA JOSE.jpeg
21 21658 MARTIN TOMY 9C
22 21662 MIDHUN RAJESH 9D
MIDHUN RAJESH.jpeg
23 21671 ALAN JAIMON 9A
24 21675 AJIN MATHEW 9A
25 21680 DEVANANDHA ANIL 9D
DEVANANDHA ANIL.jpeg
26 21687 AMAN CRIS ARUN 9E
AMAN CRIS ARUN.jpeg
27 21756 K B DINESH 9E
K B DINESH.jpeg
28 21757 K B DHARANIDHARAN 9E
K B DHARANIDHARAN.jpeg
29 21763 THOMAS JOYEL JOY 9E
THOMAS JOYEL JOY.jpeg
30 21765 ATHUL KRISHNA RAJ 9E
ATHUL KRISHNA RAJ.jpeg