സെന്റ്. ആൻസ് സി എൽ പി എസ് കൊപ്ലിപ്ലിപാടം/സൗകര്യങ്ങൾ