സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള/ഗണിത ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കുട്ടികളിൽ ഗണിതശാസ്ത്രാവബോധം ഉളവാക്കാൻ ഈ ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു. ഉപജില്ലാ തലത്തിൽ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു. കുട്ടികളിൽഗണിതശാസ്ത്രത്തിലുള്ള താൽപര്യം വർധിപ്പിക്കുക, ഗണിതത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുക,ഗണിതത്തിലുള്ള കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യത്തോടെ രാമാനുജ ഗണിത ശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ നടക്കുന്നു. സ്കൂൾ തലത്തിൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി ശ്രീമതി ഷീന കെ ആന്റണി,ശ്രീ അജേഷ് തോമസ്സ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകുന്നു.

ക്വിസ്സ് മത്സരങ്ങൾ, പസ്സിൽസ് ,മെന്റൽ മാത്സ് ,മോഡൽ നിർമ്മാണം,ഗെയിംസ്,കുസൃതിക്കണക്ക്,ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ,വിവിധ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള പരിശീലനം എന്നിവ ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് നടന്നുവരുന്നു.

സബ് ജില്ലാ ഗണിത ശാസ്ത്ര മേളയിൽ വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ 4 കുട്ടികൾക്ക് A ഗ്രേഡും 1 കുട്ടിക്ക് Bഗ്രേഡും ലഭിച്ചു.

ഗണിത ശാസ്ത്ര ടാലന്റ് സെർച്ച് എക്സാമിൽ സബ് ജില്ലയിൽ 2- ാം സ്ഥാനവും ജില്ല‍യിൽ 2 ാം സ്ഥാനവും നേടി സംസ്ഥാന മത്‍സരത്തിനുള്ള യോഗ്യത നേടി.

സബ് ജില്ലാ ഗണിത ശാസ്ത്ര ക്വിസ്സ് മത്സരത്തിൽ ആതിര ആന്റണി 2- ാം സബ് ജില്ലയിൽ 2- ാം സ്ഥാനവും ജില്ല‍യിൽ 3- ാം സ്ഥാനവും നേടി

8-ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കായി NMMS ന് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകി . ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിവരുന്നു. SSLC കുട്ടികൾക്കായി GROUP STUDY പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ഗണിത ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകൾക്ക് കൂട്ടായി ,ഗണിതത്തെ ലളിതമായി കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ക്ലബ്ബ് എന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു.

     ശാസ്ത്ര പ്രദർശനം--കുട്ടികളിലും രക്ഷിതാക്കളിലും ശാസ്ത്ര,സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര, ഗണിത ശാസ്ത്ര ,പ്രവൃ‍ത്തിപരിചയ വിഷയങ്ങളിൽ താത്പര്യം ജനിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ  2020 ജനുവരി 6 ന് സ്കൂളിൽ ഒരു ശാസ്ത്ര പ്രദർശനം നടത്തി.  സെബാസ്റ്റ്യൻ സാർ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകി. നാണയശേഖരണം, സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണം, കറൻസികൾ, ദിനാചരുണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചുമർ മാഗസിനുകൾ , പുരാതന വസ്തുക്കൾ , ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ,സ്റ്റിൽ മോഡൽ, വർക്കിംങ്ങ്  മോഡൽ ,ചാർട്ടുകൾ ,ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങൾ ,സയൻസ് പരീക്ഷണങ്ങൾ, പ്രവർത്തി പരിചയമേളയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രദർശനവും ആണ് നടത്തിയത്....
ശാസ്ത്രപ്രദർശനം
ശാസ്ത്രപ്രദർശനം 2020
ശാസ്ത്രപ്രദർശനം 2020
.....തിരികെ പോകാം.....