സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള/അംഗീകാരങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾപ്രൈമറിഹൈസ്കൂൾചരിത്രംഅംഗീകാരം

നേട്ടങ്ങൾ2017

 • സംസ്ഥാന സ്കൂൾകലോത്സവം-2007-പരിചമുട്ടുകളി-2ാം സ്ഥാനം
 • സംസ്ഥാനപ്രവൃത്തിപരിചയമേള 2014—സ്റ്റഫ് ചെയ്ത കളിപ്പാട്ടനിർമ്മാണം-1ാം സ്ഥാനം
 • വനമിത്രഅവാർഡ്-2006-സംസ്ഥാനവനംവകുപ്പ്
 • ലഹരിവിരുദ്ധഅവാർഡ്-2005

നേട്ടങ്ങൾ2016-2017

 • കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജുമെന്റിലെ മികച്ച ഹൈസ്കൂൾ-മാനേജേഴ്സ് ട്രോഫി
 • കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജുമെന്റിലെ മികച്ച എൽ.പി സ്കൂൾ-മാനേജേഴ്സ് ട്രോഫി

നേട്ടങ്ങൾ 2017-2018

 • മികച്ചവിദ്യാലയഅവാർഡ്- രൂപതാതലം- എൽ.പി. വിഭാഗം,യു.പി. വിഭാഗം, ഹൈസ്കുൾ വിഭാഗം -2017
 • മികച്ചവിദ്യാലയഅവാർഡ്- രൂപതാതലം- എൽ.പി. വിഭാഗം, ഹൈസ്കുൾ വിഭാഗം-2018

പ്രവൃത്തിപരിചയമേള സംസ്ഥാനതലം 2017-2018

 • 3 കുട്ടികൾക്ക് എ ഗ്രേഡ്

സംസ്ഥാനസ്കൂൾ കലോത്സവം 2017-2018

 • ,ദേശഭക്തിഗാനം എച്ച് .എസ് വിഭാഗം
 • കവിതാരചന-മലയാളം എച്ച്.എസ് വിഭാഗം

വിദ്യാരംഗം സർഗോത്സവം സംസ്ഥാനതലം 2017-2018

 • കവിതാരചന
 • അഭിനയം
 • ചിത്രരചന ഈ 3 ഇനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ പങ്കെടുത്തു

നേട്ടങ്ങൾ 2018-2019

 • മികച്ചവിദ്യാലയഅവാർഡ്- രൂപതാതലം- എൽ.പി. വിഭാഗം,യു.പി. വിഭാഗം, ഹൈസ്കുൾ വിഭാഗം -2019

നേട്ടങ്ങൾ 2019-2020

 • മികച്ചവിദ്യാലയഅവാർഡ്- രൂപതാതലം- എൽ.പി. വിഭാഗം,യു.പി. വിഭാഗം -2020

ജില്ലാസ്കൂൾ കലോത്സവം 2022-2023

 • പരിചമുട്ട് -ഫസ്റ്റ് എ ഗ്രേഡ്
 • മാർഗംകളി- സെക്കന്റ് എ ഗ്രേഡ്

സംസ്ഥാനസ്കൂൾ കലോത്സവം 2022-2023

 • പരിചമുട്ട് -എ ഗ്രേഡ്

സഹകരണ വാരാഘോഷം ജില്ലാതലം 2022-2023

 • ഉപന്യാസം-സെക്കന്റ്
 • പ്രസംഗം -സെക്കന്റ്

പ്രൊഫിഷ്യൻസി പ്രൈസുകൾ

* 1 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സികളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പാദ,അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷയിലെ നേട്ടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും പ്രൊഫിഷ്യൻസി പ്രൈസുകൾ സ്കൂൾ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കോർപറേറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ

*കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കോർപറേറ്റ് അക്കാദമിക്,വേദപാഠം,സന്മാർഗ്ഗം പരീക്ഷകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എല്ലാവർഷങ്ങളിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്.
.....തിരികെ പോകാം.....