സഹായം/മായ്ക്കൽ ഫലകം ചേർക്കൽ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

മായ്ക്കാനുള്ള താഴുകൾക്കും ചിത്രങ്ങൾക്കും മായ്ക്കൽ ഫലകം ചേർക്കണം. ഇവ ഒരു കാറ്റഗറിയായി കാര്യനിർവ്വാഹകർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഇവ പരിശോധിച്ച് മായ്ക്കേണ്ടതാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയശേഷം നിലനിർത്തുകയോ മായ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ്.

Source Editing ==> Give Deletion template{{+SD+pipe+Reason+}}Displayed Message on the articleSelf Created categoryAll such files are shown here. They will be removed intime