സഹായം/ചിത്രത്തിന്റെ വലുപ്പം മാറ്റൽ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

കാമറയിലെ ചിത്രങ്ങൾ കൂടിയ സൈസിലുള്ളവയോ വ്യത്യസ്ഥമായ റസല്യൂഷനിലുള്ളവയോ ആകാം. സ്കൂൾവിക്കിയിൽ പലപ്പോഴും ഈ ചിത്രങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുവരാം. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ, വലുപ്പം, റസല്യൂഷൻ, ഫയൽനാമം എന്നിവ മാറ്റം വരുത്തണം. ഉദാഹരണമായി, അമ്മമാർക്കുള്ള സൈബർ സുരക്ഷാ അവബോധ പരിശീലനം 2022ന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കുവാൻ ഫയൽ വലുപ്പം 1 MB യിൽ താഴെയും .jpg ഫോർമാറ്റിലും, 1920 x 1250 റസല്യൂഷനിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാവണം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്,


ഉദാഹരണം :

പ്രോഗ്രാമിന്റെ മികച്ച 5 ചിത്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഓരോ ഫയലിന്റേയും വലുപ്പം 4 MB യിൽ കൂടുതലുണ്ട് എന്നു കാണാം.