ശ്രീ രാമ വർമ ഡി യു പി സ്കൂൾ എറണാകുളം/ഫിലിം ക്ലബ്ബ്