ശ്രീ രാമ വർമ ഡി യു പി സ്കൂൾ എറണാകുളം/ഗണിത ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കുട്ടികളിലെ ഗണിതവിഷയങ്ങളിലെ താൽപര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഗണിത ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.