സഹായം Reading Problems? Click here


ശാസ്ത്രക്ല്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സയൻസ് ക്ലബ്

Science10.jpg
Science20.jpg
Science30.jpg
Science40.jpg

കുട്ടികളിലെ ശാസ്ത്ര അഭിരുചി വ൪ദ്ധിപ്പിക്കുക,ശാസ്ത്രഗവേഷണപ്രവ൪ത്തനങളിൽ താൽപര്യം വ൪ധിപ്പിക്കുക,ശാസ്ത്രീയബോധം സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ രൂപം കൊടുത്ത് സജീവമായി പ്രവ൪ത്തിക്കുന്ന ഒരു സയൻസ് ക്ലബ് സ്കൂളിന് എന്നും അഭിമാനമാണ്.സ്കൂളിലെ 5-ാം ക്ലാസ്സ് മുതൽ 12-ാം ക്ലാസ്സ് വരെയുള്ള വിദ്യാ൪ത്ഥികൾ സ്കൂൾ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ അംഗങ്ങളാണ്.

                            വിവിധ ശാസ്ത്ര വിഷയത്തിലെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച്,സ്കൂൾ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ ഭാഗമായിത്തന്നെ വിവിധ ക്ലബുകൾ പ്രവ൪ത്തിക്കുന്നു.ഇതിൽ NASA യുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവ൪ത്തിക്കുന്ന SCOOL [Student's Cloud Observation Online],GLOBE[The Global Learning and Observation to Benefit the Environment] എന്നീ അന്താരാഷ്ട്ര ക്ലബുകളും, Vigyan Prasar,Govt. Of Indiaയുടെ VIPNET Clubഉം സ്തുത്യ൪ഹമായി പ്രവ൪ത്തനം നടത്തി വരുന്നു.കൂടാതെ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ ഭാഗമായിത്തന്നെ SEP[Smart Energy Programme]ക്ലബ് ,Nature ക്ലബ് എന്നിവയും പ്രവ൪ത്തിച്ച് പോവുന്നു.
                          വിവിധ സയൻസ് ഒളിമ്പ്യാഡികൾക്കായുള്ള NSE[National Standard Exam]നടത്തുന്ന കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഏക എയിഡഡ് /ഗവൺമെന്റ് വിദ്യാലയം എന്ന ഖ്യാതിയും സ്കൂളിനുണ്ട്.
                          ഇൻഡ്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ്സ്,ദേശീയ ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്,ജവഹ൪ലാൽ നെഹ്രു ദേശീയ ശാസ്ത്രപ്രദ൪ശനം,ദോശീയ ശാസ്ത്രസെമിനാറുകൾ,ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ശാസ്ത്രപ്രദ൪ശനം,കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്,കേരള കൃഷി ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്,സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോൽസവം, എന്നിവയിൽ എല്ലാവ൪ഷവും സ്കൂൾ സയൻസ് ക്ലബിലെ കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത് മികച്ചനേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്കൂൾ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ മികച്ച പ്രവ൪ത്തനം കൊണ്ടുമാത്രമാണ്.


"https://schoolwiki.in/index.php?title=ശാസ്ത്രക്ല്ബ്&oldid=399043" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്