സഹായം Reading Problems? Click here


വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

മികവ്

     ഇന്നത്തെ വിദ്യാലയങ്ങൾ പണ്ടത്തേതിൽ നിന്നും ഏറെ മാറിയിരിക്കുന്നു.  സ്ലേറ്റ‌ും കല്ല‌ുപെൻസില‌ും മ‍ഷിത്തണ്ട‌ുമായി പോയിര‌ുന്ന ക‌ുട്ടിക‌ൂട്ടങ്ങള‌ും മാറി. കഥ പറഞ്ഞും കളിപറഞ്ഞ‌ും കടലകൊറിച്ച‌ും തുമ്പിയെപിടിച്ച‌ും ആർത്ത‌ുല്ലസിച്ച ബാല്യങ്ങള‌ും മാറി. പകരം മൊബൈല‌ും റ്റാബ‌ും ക‌ൂട്ട‌ുകാരായെത്തി.