റവ. ഫാ. റ്റി.സി.എം.എം.യു.പി.എസ് മുളപ്പുറം/പ്രവർത്തനങ്ങൾ