യു.പി.എസ്സ്.കറ്റിക്കാട്/സയൻ‌സ് ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സ്കൂളിലെ    അദ്ധ്യാപികയായ ശ്രീമതി . നീതു ബി. എസ് ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു