ബി ഇ എം പി യു പി സ്കൂൾ/ഹൈടെക് വിദ്യാലയം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

'

'ഹൈടെക് സൗകര്യങ്ങൾ

  • സ്കൂൾ കെട്ടിടം
  • ഹൈടെക് സൗകര്യങ്ങൾ -ലാബ് ക്ലാസ്റൂം
  • ഹൈടെക് പരിശീലന സൗകര്യങ്ങൾ
  • LP/UP ഹൈടെക് ക്ലാസ് ക്രമീകരണം


ചിത്രശാല