ബി.ബി.എച്ഛ്.എസ്സ്,നങ്ങ്യാർകുളങ്ങര./സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കുട്ടികളിൽ മാനസികവും ശാരീരകവുമായ വികാസത്തിനായി കുട്ടികൾക്കായി മികച്ച അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മികച്ച ഒരു സ്‌പോർട് ക്ലബ് ഇവിടെ സന്നദ്ധമാണ്.