സഹായം Reading Problems? Click here


മാറ്റങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
വരി 2: വരി 2:  
----
 
----
 
{{പ്രധാനതാളിലേക്ക് }}
 
{{പ്രധാനതാളിലേക്ക് }}
'''{{CURRENTUSER}}, <br />താങ്കള്‍ സ്കൂള്‍ വിക്കി സംരംഭത്തിലേക്ക്  വിജയകരമായി ലോഗിന്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. താങ്കള്‍ക്ക്, സ്കൂള്‍വിക്കിയിലെ എല്ലാ താളുകളും സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിനും പുതിയ താളുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനും അനുമതിയുണ്ട്. എന്നാല്‍ മറ്റു സംരഭകര്‍ തയ്യാറാക്കിയ താളുകള്‍ തിരുത്തുന്നതിനു പകരം അവരുടെ സംവാദവേദിയില്‍ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അഭികാമ്യം.'''  
+
 
 +
==Untitled==
 +
'''{{CURRENTUSER}}, <br />താങ്കൾ സ്കൂൾ വിക്കി സംരംഭത്തിലേക്ക്  വിജയകരമായി ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. താങ്കൾക്ക്, സ്കൂൾവിക്കിയിലെ എല്ലാ താളുകളും സന്ദർശിക്കുന്നതിനും പുതിയ താളുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അനുമതിയുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റു സംരഭകർ തയ്യാറാക്കിയ താളുകൾ തിരുത്തുന്നതിനു പകരം അവരുടെ സംവാദവേദിയിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അഭികാമ്യം.'''  
 
----
 
----
'''സ്കൂള്‍ താളുകള്‍ തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.'''
+
'''സ്കൂൾ താളുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.'''
   −
# [[സ്കൂളുകള്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍]], [[Schoolwiki:ശൈലീപുസ്തകം|ശൈലീപുസ്തകം]] ഇവ പാലിക്കുക.
+
# [[സ്കൂളുകൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ]], [[Schoolwiki:ശൈലീപുസ്തകം|ശൈലീപുസ്തകം]] ഇവ പാലിക്കുക.
# സ്കള്‍ പേജില്‍ കണ്ണികള്‍ (ലിങ്കുകള്‍) ഉള്‍പ്പെടുത്തുമ്പോള്‍, അവ സ്കൂളുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് എങ്കില്‍ [[%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%82%E0%B4%B3%E0%B5%81%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3_%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D#.E0.B4.89.E0.B4.AA.E0.B4.A4.E0.B4.BE.E0.B4.B3.E0.B5.81.E0.B4.95.E0.B4.B3.E0.B5.8D.E2.80.8D | ഉപതാള്‍]] ആയി മാത്രം ഉള്‍പ്പെടുത്തുക
+
# സ്കൾ പേജിൽ കണ്ണികൾ (ലിങ്കുകൾ) ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അവ സ്കൂളുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് എങ്കിൽ [[%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%82%E0%B4%B3%E0%B5%81%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3_%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D#.E0.B4.89.E0.B4.AA.E0.B4.A4.E0.B4.BE.E0.B4.B3.E0.B5.81.E0.B4.95.E0.B4.B3.E0.B5.8D.E2.80.8D | ഉപതാൾ]] ആയി മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുക
ഉപതാളുകള്‍ക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങള്‍ :  
+
ഉപതാളുകൾക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ :  
 
: <nowiki>[[{{PAGENAME}} / ഉപതാളിന്റെ പേര് | ദൃശ്യമാകേണ്ട വാക്ക് ]]</nowiki>
 
: <nowiki>[[{{PAGENAME}} / ഉപതാളിന്റെ പേര് | ദൃശ്യമാകേണ്ട വാക്ക് ]]</nowiki>
 
:<nowiki> [[{{PAGENAME}} / ഉപതാളിന്റെ പേര് | ഉപതാളിന്റെ പേര് ]]</nowiki>
 
:<nowiki> [[{{PAGENAME}} / ഉപതാളിന്റെ പേര് | ഉപതാളിന്റെ പേര് ]]</nowiki>
:<nowiki> [[{{PAGENAME}} /ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ | ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ]]</nowiki>
+
:<nowiki> [[{{PAGENAME}} /ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ]]</nowiki>
:<nowiki> [[{{PAGENAME}} /ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ | ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ]]</nowiki>
+
:<nowiki> [[{{PAGENAME}} /ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ]]</nowiki>
 
:<nowiki> [[{{PAGENAME}} /വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി |വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി ]]</nowiki>
 
:<nowiki> [[{{PAGENAME}} /വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി |വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി ]]</nowiki>
: <nowiki>[[നിലവിലുള്ള സ്കൂള്‍ പേജിന്റെ പേര് / ഉപതാളിന്റെ പേര് | ഉപതാളിന്റെ പേര് ]]</nowiki>
+
: <nowiki>[[നിലവിലുള്ള സ്കൂൾ പേജിന്റെ പേര് / ഉപതാളിന്റെ പേര് | ഉപതാളിന്റെ പേര് ]]</nowiki>
: <nowiki>[[നിലവിലുള്ള സ്കൂള്‍ പേജിന്റെ പേര് / ഉപതാളിന്റെ പേര് | ദൃശ്യമാകേണ്ട വാക്ക് ]]</nowiki>
+
: <nowiki>[[നിലവിലുള്ള സ്കൂൾ പേജിന്റെ പേര് / ഉപതാളിന്റെ പേര് | ദൃശ്യമാകേണ്ട വാക്ക് ]]</nowiki>
:<nowiki> [[നിലവിലുള്ള സ്കൂള്‍ പേജിന്റെ പേര് / ഉപതാളിന്റെ പേര് ]]</nowiki>  
+
:<nowiki> [[നിലവിലുള്ള സ്കൂൾ പേജിന്റെ പേര് / ഉപതാളിന്റെ പേര് ]]</nowiki>  
: <nowiki>[[ടി.എസ്.എന്‍.എം.എച്ച്.എസ്. കുണ്ടൂര്‍ക്കുന്ന്/അദ്ധ്യാപകര്‍]]</nowiki>
+
: <nowiki>[[ടി.എസ്.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്. കുണ്ടൂർക്കുന്ന്/അദ്ധ്യാപകർ]]</nowiki>
: <nowiki>[[ടി.എസ്.എന്‍.എം.എച്ച്.എസ്. കുണ്ടൂര്‍ക്കുന്ന്/അദ്ധ്യാപകര്‍ | അദ്ധ്യാപകര്‍ ]]</nowiki>
+
: <nowiki>[[ടി.എസ്.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്. കുണ്ടൂർക്കുന്ന്/അദ്ധ്യാപകർ | അദ്ധ്യാപകർ ]]</nowiki>
    
----
 
----
വരി 25: വരി 27:  
{| class="wikitable border=1" width=100%
 
{| class="wikitable border=1" width=100%
 
|-
 
|-
! സ്കൂള്‍ വിക്കി ഇതുവരെ
+
! സ്കൂൾ വിക്കി ഇതുവരെ
 
|-
 
|-
| സ്കൂള്‍ വിക്കിയിലെ ലേഖനങ്ങള്‍                                 :
+
| സ്കൂൾ വിക്കിയിലെ ലേഖനങ്ങൾ                                 :
 
| {{NUMBEROFARTICLES}}   
 
| {{NUMBEROFARTICLES}}   
 
| .
 
| .
 
|-
 
|-
| സ്കൂള്‍ വിക്കിയിലെ താളുകള്‍                                     :
+
| സ്കൂൾ വിക്കിയിലെ താളുകൾ                                     :
 
| {{NUMBEROFPAGES}}   
 
| {{NUMBEROFPAGES}}   
 
| .
 
| .
 
|-
 
|-
| സ്കൂള്‍ വിക്കിയിലേക്ക് അപ് ലോഡ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങള്‍     :   
+
| സ്കൂൾ വിക്കിയിലേക്ക് അപ് ലോഡ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ     :   
 
| {{NUMBEROFFILES}}
 
| {{NUMBEROFFILES}}
 
| .
 
| .
വരി 41: വരി 43:     
----
 
----
 +
 +
<!--visbot  verified-chils->
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/408295" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി