തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയിലെ സ്ക്കുളുകളുടെ പട്ടിക.
==ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്ക്കുളുകള്‍ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ==
{| class=wikitable
|-
! SLNo !! School Code !! School Name !! Name In Malayalam !! Grade
|-
| 1 || [[43063]] || [[Govt. Regional Fisheries Techenical H. S. Valiyathura]] || [[ജി.ആര്‍ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. വലിയതുറ]]|| 6
|-
| 2 || [[43069]] || [[Govt. H. S. Vazhamuttom]] || [[ഗവ.എച്ച് എസ് വാഴമുട്ടം]] || 45
|-
| 3 || [[43070]] || [[Govt. H. S. S. Kamaleswaram]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കമലേശ്വരം]]|| 34
|-
| 4 || [[43072]] || [[Govt. V. And H. S. S. for Girls Manacuad]] || [[ഗവ. വി.ആന്‍ഡ് ആൻഡ് എച്ച് എസ് എസ് ഫോര്‍ ഗേള്‍സ് ഫോർ ഗേൾസ് മണക്കാട്]] || 45
|-
| 5 || [[43073]] || [[Govt. H. S. Kalady]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് കാലടി]] || 46
|-
| 6 || [[43074]] || [[Govt. B. H. S. S. Karamana]] || [[ഗവ ബി എച്ച് എസ് എസ് കരമന]] || 46
|-
| 7 || [[43075]] || [[Govt. H. S. Pappanamcode]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് പാപ്പനംകോട്]] || 2
|-
| 8 || [[43076]] || [[Govt. G. H. S. S. Karamana]] || [[ഗവ. ജി എച്ച് എസ് എസ് കരമന]] || 45
|-
| 9 || [[43078]] || [[Govt. H. S. S. Punnamoodu]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പുന്നമൂട്]] || 46
|-
| 10 || [[43079]] || [[Govt. Girls H. S. Chalai]] || [[ഗവ. ഗേള്‍സ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് ചാല]]|| 45
|-
| 11 || [[43080]] || [[Govt. Model H. S. S. For Boys Chalai]] || [[ഗവ. മോഡല്‍ മോഡൽ എച്ച് എസ് എസ് ഫോര്‍ ഫോർ ബോയ്സ് ചാല]] || 46
|-
| 12 || [[43081]] || [[Govt. Tamil V. And H. S. S. Chalai]] || [[ഗവ. തമിള്‍ തമിൾ വി ആന്‍ഡ് ആൻഡ് എച്ച് എസ് എസ് ചാല]] || 4
|-
| 13 || [[43082]] || [[Govt. Central H. S. Attakulangara]] || [[ഗവ. സെന്‍ട്രല്‍ സെൻട്രൽ എച്ച് എസ് എസ് അട്ടക്കുളങ്ങര]] ||4
|-
| 14 || [[43084]] || [[Govt. Model B. H. S. S. Thycaud]] || [[ഗവ. മോഡല്‍ മോഡൽ ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൈക്കാട്]] || 3
|-
| 15 || [[43085]] || [[Govt. Girls H. S. S. Cottonhill]] || [[ഗവ. ഗേള്‍സ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് കോട്ടണ്‍ഹില്‍കോട്ടൺഹിൽ]] || 6
|-
| 16 || [[43090]] || [[Govt. High School Jagathy]] || [[ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍ ഹൈസ്കൂൾ ജഗതി]]|| 5
|-
| 17 || [[43109]] || [[SAM MRS Vellayani]] || [[എസ് എ എം എം ആര്‍ ആർ എസ് വെള്ളയാണി]] || 3
|-
| 18 || [[43270]] || [[Govt. V. H. S. S. for the Deaf, Jagathy]] || [[ഗവ. വി ആന്‍ഡ് ആൻഡ് എച്ച് എസ് എസ് ഫോര്‍ ഫോർ ദി ഡെഫ് ജഗതി]]|| 5
|-
| 19 || [[43029]] || [[G. H. S. Mannanthala]] || [[ഗവണ്‍മെന്‍റ്ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. മണ്ണന്തല]] || 2
|-
| 20 || [[43032]] || [[Govt. H. S. Kattachakonam]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് കട്ടച്ചക്കോണം]] || 56
|-
| 21 || [[43033]] || [[Govt. H. S. S. Medical College]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് മെഡിക്കല്‍കോളേജ്മെഡിക്കൽകോളേജ്]] || 5
|-
| 22 || [[43035]] || [[Govt. Model Girls H. S. S Pattom]] || [[ഗവ, മോഡല്‍ ഗേള്‍സ് മോഡൽ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് പട്ടം]] || 3
|-
| 23 || [[43036]] || [[Govt City V. and H. S. S. P. M. G]] || [[ഗവ. സിറ്റി വിഎച്ച്എസ്എസ്, പിഎംജി]] || 5
|-
| 24 || [[43037]] || [[Govt. H. S. Katchani]] || [[ഗവണ്‍മെന്‍റ്ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കാച്ചാണി]] || 5
|-
| 25 || [[43038]] || [[Govt. V. And H. S. S. Vattiyoorkave]] || [[ഗവണ്‍മെന്‍റ്ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്വട്ടിയൂർക്കാവ്]]|| 6
|-
| 26 || [[43039]] || [[P. S. N. M. Govt. H. S. S. Peroorkada]] || [[പി എസ് എന്‍ എൻ എം ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പേരൂര്‍ക്കടപേരൂർക്കട]] || 5
|-
| 27 || [[43040]] || [[G. G. H. S. S. Peroorkada]] || [[ഗവ, ജി.എച്ച്.എസ്. എസ് പേരൂര്‍ക്കടപേരൂർക്കട]] || 6
|-
| 28 || [[43050]] || [[Govt. Girls V. H. S. S. Pettah]] || [[ഗവണ്‍മെന്‍റ്ഗവൺമെൻറ്, ഗേള്‍സ് ഗേൾസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് പേട്ട]]|| 34
|-
| 29 || [[43051]] || [[Govt. H. S. Vanchiyoor]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് വഞ്ചിയൂര്‍വഞ്ചിയൂർ]]||6
|-
| 30 || [[43052]] || [[Govt. H. S. S. Pettah]] || [[ഗവണ്‍മെന്‍റ്ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് പേട്ട]]|| 5
|-
| 31 || [[43053]] || [[G. V. Raja Sports School Mylam]] || [[ജി.വി.രാജാ സ്പോട്​സ് സ്കൂള്‍ സ്കൂൾ മൈലം]] || 45
|-
| 32 || [[43056]] || [[Govt. H. S. Karikkakom]] ||[[ഗവണ്‍മെന്‍റ്ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കരിക്കകം]] || 45
|-
| 33 || [[43060]] || [[Govt. H. S. Sanskrit Fort]] || [[ഗവ. സാന്‍സ്ക്രിറ്റ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് എച്ച്.എസ്. ഫോര്‍ട്ട്ഫോർട്ട്]] || 34
|-
| 34 || [[43083]] || [[S. M. V. Model H. S. S. Thiruvananthapuram]] || [[എസ് എം വി മോഡല്‍ മോഡൽ എച്ച് എസ് എസ് തിരുവനന്തുപരം]] || 4
|-
| 35 || [[43091]] || [[Dr.AMMRHSS for Girls, Kattela ]] || [[ഡോ.എ എം എം ആര്‍ ആർ എച്ച് എസ് എസ് ഫോര്‍ ഗേള്‍സ് ഫോർ ഗേൾസ് കട്ടേല]] || 6
|-
| 37 || [[43002]] || [[Govt. H. S. Veiloor]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് വെയിലൂര്‍വെയിലൂർ]] || 67
|-
| 38 || [[43003]] || [[Govt. V. H. S. S. Pirappancode]] || [[ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് പിരപ്പന്‍കോട്പിരപ്പൻകോട്]] || 7
|-
| 39 || [[43004]] || [[Govt. H. S. S. Thonnackal]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് തോന്നക്കല്‍തോന്നക്കൽ]] || 67
|-
| 40 || [[43008]] || [[Govt. HSS Kazhakuttom]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കഴക്കൂട്ടം]] || 7
| 41 || [[43013]] || [[Govt. Boys H. S. S. Kanniakulangara]] || [[ഗവ. ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് കന്യാകുളങ്ങര]] || 7
|-
| 42 || [[43014]] || [[Govt. Girls H. S. S. Kanniakulangara]] || [[ഗവ. ഗേള്‍സ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് കന്യാകുളങ്ങര]] || 7
|-
| 43 || [[43015]] || [[Govt. H. S. S. Neduveli]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് നെടുവേലി]] || 7
|-
| 44 || [[43017]] || [[Govt. H. S. S. AYIROORPPARA]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് അയിരൂര്‍പാറഅയിരൂർപാറ]] ||3
|-
| 45 || [[43024]] || [[Govt. H. S. S. Kulathoor]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കുളത്തൂര്‍കുളത്തൂർ]] || 6
|-
| 46 || [[43026]] || [[Govt. H. S. Sreekariam]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് ശ്രീകാര്യം]] || 3
|-
| 47 || [[43501]] || [[Technical HS Ulloor]] || [[ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ ഉള്ളൂര്‍ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ ഉള്ളൂർ]]|| 45
|}
==എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകള്‍ഹൈസ്ക്കുളുകൾ==
{| class=wikitable
|-
! SLNo !! School Code !! School Name !! Name In Malayalam !! Grade
|-
| 1 || [[43045]] || [[R. K. D. N. S. S. H. S. Sasthamangalam]] || [[ആര്‍ ആർ കെ ഡി എന്‍ എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് ശാസ്തമംഗലം]] || 5
|-
| 2 || [[43061]] || [[St. Antony`s H. S. S. Valiyathura]] || [[സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച് എസ് എസ് വലിയതുറ]] || 56
|-
| 3 || [[43065]] || [[St. Philomina`s Girls H. S. Poonthura]] || [[സെന്റ് ഫിലോമിനാസ് ഗേള്‍സ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് പൂന്തുറ]] || 56
|-
| 4 || [[43066]] || [[St. Thomas H. S. S. Poonthura]] || [[സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് എസ് പൂന്തുറ]] || 5
|-
| 5 || [[43067]] || [[B. N. V. V. And H. S. S. Thiruvallom]] || [[ബി എന്‍ എൻ വി വി ആന്റ് എച്ച് എസ് എസ് തിരുവല്ലം]] || 4
|-
| 6 || [[43068]] || [[V. H. S. S. For Girls Thiruvallom]] || [[വി ആന്റ് എച്ച് എസ് എസ് ഫോര്‍ ഗേള്‍സ് ഫോർ ഗേൾസ് തിരുവല്ലം]]|| 5
|-
| 7 || [[43087]] || [[A M H S S Thirumala]] ||[[ എ എം എച്ച് എസ് എസ് തിരുമല]] || 5
|-
| 8 || [[43088]] || [[C. M. G. H. S. Poojappura]] || [[സി എം ജി എച്ച് എസ് പൂജപ്പുര]] || 6
|-
| 9 || [[43027]] || [[St. John`s Model H. S. S. Nalanchira]] || [[സെന്‍റ് ജോണ്‍സ് മോഡല്‍ സെൻറ് ജോൺസ് മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. നാലാഞ്ചിറ]] || 6
|-
| 10 || [[43031]] || [[St. Goretti`s Girls H. S. S. Nalanchira]] || [[സെന്‍റ് സെൻറ് ഗോരേറ്റീസ് ഗേള്‍സ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് നാലാഞ്ചിറ]] || 6
|-
| 11 || [[43034]] || [[St. Mary`s H. S. S. Pattom]] || [[സെന്‍റ് സെൻറ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്.പട്ടം]] || 6
|-
| 12 || [[43041]] || [[Concordia L. H. S. S. Peroorkada]] ||[[കണ്‍കോര്‍ഡിയ എല്‍കൺകോർഡിയ എൽ.എച്ച്.എസ്.എസ്.പേരൂര്‍ക്കടപേരൂർക്കട]] || 4
|-
| 13 || [[43042]] || [[Salvation Army H. S. S. Kawdiar]] || [[സാല്‍വേഷന്‍ ആര്‍മിസാൽവേഷൻ ആർമി.എച്ച്.എസ്. എസ് കവടിയാര്‍കവടിയാർ]] || 6
|-
| 14 || [[43047]] || [[St. Joseph`s H. S. S. Thiruvananthapuram]] || [[സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് എസ് തിരുവനന്തപുരം]] || 6
|-
| 15 || [[43054]] || [[St. Mary`s H. S. S. Vettukad]] || [[സെന്‍റ് സെൻറ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ് വെട്ടുകാട്]] || 6
|-
| 16 || [[43055]] || [[N. S. S. H. S. S. Palkulangara]] || [[എന്‍എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് പാല്‍ക്കുളങ്ങരപാൽക്കുളങ്ങര]] || 5
|-
| 17 || [[43057]] || [[Fort Boys H. S.]] || [[ഫോര്‍ട്ട് ഫോർട്ട് ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്]] || 5
|-
| 18 || [[43059]] || [[Fort Girls Mission H. S. Fort]] || [[ഫോര്‍ട്ട് ഗേള്‍സ് മിഷന്‍ ഫോർട്ട് ഗേൾസ് മിഷൻ എച്ച്.എസ്.]] || 5
|-
| 19 || [[43062]] || [[Haji C. H. M. K. M. H. S. Vallakadavu]] || [[ഹാജി സി.എച്ച്.എം.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. വള്ളക്കടവ്]]|| 6
|-
| 20 || [[43064]] || [[St. Roch's High School, Thope]] || [[സെന്‍റ് സെൻറ് റോക്സ് എച്ച്.എസ്. തോപ്പ്]] || 57
|-
| 21 || [[43111]] || [[N. S. S. H. S. S. Kesavadasapuram]] || [[എന്‍എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് കേശവദാസപുരം]] || 45
|-
| 22 || [[43001]] || [[St. Augustine`s H. S. Murukkumpuzha]] || [[സെന്‍റ് ആഗസ്റ്റിന്‍സ് സെൻറ് ആഗസ്റ്റിൻസ് എച്ച്.എസ്. മുരുക്കുംപുഴ]] || 37
|-
| 23 || [[43005]] || [[Muslim H. S. For Boys Kaniyapuram]] || [[മുസ്ലീം എച്ച്.എസ്. ഫോര്‍ ഫോർ ബോയിസ് കണിയാപുരം]] || 6
|-
| 24 || [[43006]] || [[Muslim Girls H. S. S. Kaniyapuram]] || [[മുസ്ലീം ഗേള്‍സ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് കണിയാപുരം]]|| 6
|-
| 25 || [[43007]] || [[St. Vincent`s H. S. S. Kaniyapuram]] || [[സെന്റ് വിന്‍സന്റ്സ് വിൻസന്റ്സ് എച്ച് എസ് എസ് കണിയാപുരം]] || 4
|-
| 26 || [[43010]] || [[Pallithura H. S. S.]] || [[എച്ച് എസ് എസ് പള്ളിത്തുറ]] || 48
|-
| 27 || [[43012]] || [[St. Michael`s H. S. Kadinamkulam]] || [[സെന്റ് മിഖായേല്‍സ് മിഖായേൽസ് എച്ച് എസ് കഠിനംകുളം]] || 56
|-
| 28 || [[43018]] || [[L. V. H. S. Pothencode]] || [[എല്‍ എൽ വി എച്ച് എസ് പോത്തന്‍കോട്പോത്തൻകോട്]]|| 56
|-
| 29 || [[43019]] || [[M. V. H. S. Thundathil]] || [[എം വി എച്ച് എസ് തുണ്ടത്തില്‍തുണ്ടത്തിൽ]] || 16
|-
| -30 || [[43020]] || [[S N V H S Chenkottukonam]] || [[എസ് എൻ വി എച്ച് എസ് ചേങ്കോട്ടുകോണം‍‍]] ||6|-| 31 || [[43022]] || [[S. N. G. H. S. Chempazhanthy]] || [[എസ് എന്‍ എൻ ജി എച്ച് എസ് ചെമ്പഴന്തി]] || 56
|}
==അണ്‍ അൺ എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകള്‍ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ==
{| class=wikitable
|-
! SLNo !! School Code !! School Name !! Name In Malayalam !! Grade
|-
| 1 || [[43046]] || [[Shree Vidyadhi Raja Vidya Mandir Vellayambalam ]] || [[ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ വിദ്യാമന്ദിര്‍ വിദ്യാമന്ദിർ വെള്ളയമ്പലം]] || 3
|-
| 2 || [[43071]] || [[Beema Mahin E. M. H. S. Beemapalli]] || [[ബീമ മാഹിന്‍ മാഹിൻ ഇ എം എച്ച് എസ് ബീമാപ്പള്ളി]] || 5
|-
| 3 || [[43077]] || [[M. M. R. H. S. S. Neeramankara]] || [[എം എം ആര്‍ ആർ എച്ച് എസ് എസ് നീറമണ്‍കരനീറമൺകര]] || 3
|-
| 4 || [[43086]] || [[Carmel E. M. Girls H. S. S. Vazhuthacaud]] || [[കാര്‍മല്‍ കാർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഗേള്‍സ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് വഴുതക്കാട്]] || 5
|-
| 5 || [[43089]] || [[Chinmaya Vidyalayam Vazhuthacaud]] || [[ചിന്മയ വിദ്യാലയം വഴുതക്കാട്]] || 2
|-
| 6 || [[43107]] || [[Cordova English Medium H. S. S. Ambalathara]] ||[[കൊര്‍ദോവ കൊർദോവ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എച്ച് എസ് എസ് അമ്പലത്തറ]] || 5
|-
| 7 || [[43113]] || [[Layola School Sreekaryam]] || [[ലയോള സ്കൂള്‍ സ്കൂൾ ശ്രീകാര്യം]] || 3
|-
| 8 || [[43258]] || [[Little Flower Convent School Vellayani]] || HS ||
| 10 || [[43025]] || [[Holy Trinity Eng. Medium H. S. Kattela]] || [[ഹോളി ട്രിനിറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എച്ച് എസ് കട്ടേല]] || 3
|-
| 11 || [[43028]] || [[Sarvodaya Vidyalaya Nalanchira]] || [[സര്‍വോദയ സർവോദയ വിദ്യാലയ നാലാഞ്ചിറ]] || 4
|-
| 12 || [[43030]] || [[St. Thomas H. S. S. Mukkolackal]] || [[സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് എസ് മുക്കോലക്കല്‍മുക്കോലക്കൽ]] || 3
|-
| 13 || [[43043]] || [[Christ Nagar E. H. S. S.]] || [[ക്രൈസ്റ്റ് നഗര്‍ നഗർ ഇ എച്ച് എസ് എസ്]] || 3
|-
| 14 || [[43044]] || [[Nirmala Bhavan Girls H. S. S.]] || [[നിര്‍മലാ ഭവന്‍ ഗേള്‍സ് നിർമലാ ഭവൻ ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ്]] || 37
|-
| 15 || [[43048]] || [[Holy Angel`s Convent H. S.]] || [[ഹോളി ഏഞ്ചല്‍സ് കോണ്‍വെന്റ്എച്ച് ഏഞ്ചൽസ് കോൺവെന്റ്എച്ച് എസ്]] || 3
|-
| 16 || [[43092]] || [[New Indian Model School Dubai UAE]] || HS ||
| 23 || [[43101]] || [[M E S Indian School Doha Qatar]] || HS ||
|-
| 24 || [[43102]] || [[New Indian Model School Al Ain, UAE]] || HS ||
|-
| 25 || [[43103]] || [[The New Indian School Umm Al Quwain ]] || HS ||
| 29 || [[43344]] || [[Infant Jesus U. P. S. Kuravankonam]] || HS ||
|-
| 30 || [[43009]] || [[Al-Uthuman E. M. H. S. S. Kazhakuttom]] || [[അല്‍ ഉതുമാന്‍ അൽ ഉതുമാൻ ഇ എം എച്ച് എസ് എസ് കഴക്കൂട്ടം]] || 4
|-
| 31 || [[43011]] || [[Our Lady of Mercy H. S. S. Puthukurichi]] || [[ഔര്‍ ഔർ ലേഡി ഓഫ് മേഴ്സി പുതുക്കുറിച്ചി]] || 4
|-
| 32 || [[43016]] || [[Lourd Mount H. S. Vattappara]] || [[ലോര്‍ദ് ലോർദ് മൗണ്ട് എച്ച് എസ് വ‍ട്ടപ്പാറ]] || 3
|-
| 33 || [[43020]] || [[S. N. V. H. S. Chenkottukonam]] || [[എസ് എന്‍ എൻ വി എച്ച് എസ് ചേങ്കോട്ടുകോണം]] || 36
|-
| 34 || [[43021]] || [[Jyothi Nilayam H. S. S. St. Andrews]] || [[ജ്യോതിനിലയം എച്ച് എസ് എസ് സെന്റ് ആന്‍ഡ്രൂസ്ആൻഡ്രൂസ്]] || 34
|-
| 35 || [[43110]] || [[Moulana Azad H. S. Channankara]] || [[മൗലാനാ ആസാദ് എച്ച് എസ് ചാന്നാങ്കര]] || 4
| 36 || [[43481]] || [[SVB HSS Santhigiri Ashram]] || HS ||
|-
| 37 || [[43058]] || [[NSS Public School Perumthanni ]] || [[എന്‍ എൻ എസ് എസ് പബ്ലിക് സ്കൂള്‍ സ്കൂൾ പെരുന്താന്നി]] ||1
|}
[[വർഗ്ഗം:വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പട്ടിക]]
 
<!--visbot verified-chils->
മാറ്റങ്ങൾ - Schoolwiki
സഹായം Reading Problems? Click here


മാറ്റങ്ങൾ

ഡിഇഒ തിരുവനന്തപുരം/വിദ്യാലയങ്ങൾ

570 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു, 19:08, 26 സെപ്റ്റംബർ 2017
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/204379...406746" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി