സഹായം Reading Problems? Click here


അനുബന്ധ മാറ്റങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. (ഒരു വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ കാണാൻ വർഗ്ഗം:വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേര് എന്ന് നൽകുക) ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
7 ജൂലൈ 2022 16:25 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

5 ജൂലൈ 2022

     19:45  ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് വാകേരി‎‎ 15 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +3,286 [ബിജുകല്ലംപള്ളി‎ (15×)]
     
19:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +643 ബിജുകല്ലംപള്ളി സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ചിത്രശാല
     
19:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +1 ബിജുകല്ലംപള്ളി സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎എംഎസ്ഡിപി കെട്ടിടോദ്ഘാടനം
     
19:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +3 ബിജുകല്ലംപള്ളി സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎എംഎസ്ഡിപി കെട്ടിടോദ്ഘാടനം
     
19:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 ബിജുകല്ലംപള്ളി സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎എംഎസ്ഡിപി കെട്ടിടോദ്ഘാടനം
     
19:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -20 ബിജുകല്ലംപള്ളി സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎എംഎസ്ഡിപി കെട്ടിടോദ്ഘാടനം
     
19:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +21 ബിജുകല്ലംപള്ളി സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎എംഎസ്ഡിപി കെട്ടിടോദ്ഘാടനം
     
19:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -36 ബിജുകല്ലംപള്ളി സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎എംഎസ്ഡിപി കെട്ടിടോദ്ഘാടനം
     
19:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +170 ബിജുകല്ലംപള്ളി സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎എംഎസ്ഡിപി കെട്ടിടോദ്ഘാടനം
     
19:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -10 ബിജുകല്ലംപള്ളി സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎എംഎസ്ഡിപി കെട്ടിടോദ്ഘാടനം
     
19:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -24 ബിജുകല്ലംപള്ളി സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎എംഎസ്ഡിപി കെട്ടിടോദ്ഘാടനം
     
19:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -185 ബിജുകല്ലംപള്ളി സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎എംഎസ്ഡിപി കെട്ടിടോദ്ഘാടനം
     
19:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +2,580 ബിജുകല്ലംപള്ളി സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
19:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -2,813 ബിജുകല്ലംപള്ളി സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
19:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +2,813 ബിജുകല്ലംപള്ളി സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം:മാറിയത്
     
19:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +143 ബിജുകല്ലംപള്ളി സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎നേട്ടങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   11:42  അസംപ്ഷൻ എച്ച് എസ് ബത്തേരി മാറ്റംനാൾവഴി -733 Assumption സംവാദം സംഭാവനകൾ change റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം

4 ജൂലൈ 2022

 (ചെ.)   22:11  അസംപ്ഷൻ എച്ച് എസ് ബത്തേരി‎‎ 16 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +11,083 [Assumption‎ (16×)]
 (ചെ.)   
22:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -84 Assumption സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റം വരുത്തി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
22:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +85 Assumption സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റം വരുത്തി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
22:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +75 Assumption സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റം വരുത്തി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
21:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +2,481 Assumption സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റം വരുത്തി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
20:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +898 Assumption സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റം വരുത്തി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
20:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +3,646 Assumption സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റം വരുത്തി. റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
15:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +960 Assumption സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റം വരുത്തി. റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
14:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +596 Assumption സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റം വരുത്തി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
13:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +343 Assumption സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റം വരുത്തി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
13:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -14 Assumption സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റം വരുത്തി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
12:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +129 Assumption സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് -ലഭിച്ചവർ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
12:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +10 Assumption സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റം വരുത്തി. റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
11:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +733 Assumption സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റം വരുത്തി. റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
11:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +217 Assumption സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റം വരുത്തി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
11:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +761 Assumption സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റം വരുത്തി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
10:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +247 Assumption സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎എസ് .എസ് .എൽ .സി. റിസൾറ്റ്' റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     16:11  ഗവ. റ്റി എച്ച് എസ് എസ് എടത്തന മാറ്റംനാൾവഴി +19 Shajumachil സംവാദം സംഭാവനകൾ