സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കക്കാട്ട് എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

12 ഡിസംബർ 2019 16:23 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

11 ഡിസംബർ 2019

     14:53  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [12024‎ (8×)]
      14:53 . . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Meenakshi12.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:47 . . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:B ina.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:47 . . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:B ina1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:47 . . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:B ina2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:29 . . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Hilab3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:29 . . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Hilab.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:29 . . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Hilab1.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:29 . . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Hilab2.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     14:37  ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കക്കാട്ട്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+285). . [12024‎ (5×)]
      14:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-281). . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഹൈടെക് ലാബ്)
      14:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+174). . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഹൈടെക് ലാബ്)
      14:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-90). . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഹൈടെക് ലാബ്)
      14:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+258). . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+224). . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)