സഹായം Reading Problems? Click here


ഏറ്റവുമധികം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താളുകൾ

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:വിവരങ്ങൾ‏‎ (61,511 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 2. ഫലകം:Information‏‎ (61,511 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 3. ഫലകം:CC-Layout‏‎ (60,841 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 4. ഫലകം:Cc-by-sa-4.0‏‎ (60,793 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 5. ഫലകം:Dir‏‎ (60,753 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 6. ഫലകം:Cc-by-sa-layout‏‎ (60,744 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 7. ഫലകം:Center‏‎ (60,378 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 8. ഫലകം:Self‏‎ (60,377 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 9. ഫലകം:Own‏‎ (57,679 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 10. ഫലകം:Ml‏‎ (45,914 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 11. ഫലകം:സ്വാഗതം‏‎ (19,499 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 12. ഫലകം:Welcome‏‎ (19,496 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 13. ഫലകം:En‏‎ (16,009 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 14. ഫലകം:Infobox AEOSchool‏‎ (10,498 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 15. ഫലകം:Click‏‎ (9,326 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 16. ഫലകം:Prettyurl‏‎ (9,325 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 17. ഫലകം:Top icon PD‏‎ (4,611 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 18. ഫലകം:PD-self‏‎ (4,605 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 19. ഫലകം:Infobox School‏‎ (4,201 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 20. ഫലകം:Yesno‏‎ (3,004 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 21. ഫലകം:Rating‏‎ (3,003 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 22. ഘടകം:String‏‎ (3,001 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 23. ഫലകം:Plural‏‎ (2,999 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 24. ഫലകം:Loop‏‎ (2,991 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 25. ഫലകം:File other‏‎ (2,677 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 26. ഫലകം:Free media‏‎ (2,573 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 27. ഫലകം:License migration‏‎ (2,474 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 28. ഫലകം:GFDL‏‎ (2,473 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 29. ഫലകം:Lang‏‎ (2,472 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 30. ഫലകം:License migration is redundant‏‎ (2,463 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 31. ഫലകം:Self/migration‏‎ (2,463 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 32. ഘടകം:Arguments‏‎ (2,102 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 33. ഘടകം:Yesno‏‎ (2,068 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 34. ഫലകം:Cc-by-sa-3.0‏‎ (2,067 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 35. ഘടകം:Namespace detect/config‏‎ (1,981 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 36. ഘടകം:Namespace detect/data‏‎ (1,981 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 37. ഘടകം:Category handler‏‎ (1,978 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 38. ഘടകം:Category handler/data‏‎ (1,971 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 39. ഘടകം:Category handler/shared‏‎ (1,971 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 40. ഘടകം:Category handler/blacklist‏‎ (1,971 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 41. ഘടകം:Category handler/config‏‎ (1,971 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 42. ഫലകം:Border-radius‏‎ (1,785 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 43. ഫലകം:Dummytab‏‎ (1,784 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 44. ഫലകം:Start tab‏‎ (1,784 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 45. ഫലകം:Number of defined parameters‏‎ (1,783 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 46. ഫലകം:Tab‏‎ (1,783 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 47. ഫലകം:Category handler‏‎ (1,621 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 48. ഫലകം:ISO 639 name en‏‎ (1,613 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 49. ഫലകം:ISO 639 name‏‎ (1,611 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 50. ഫലകം:Location‏‎ (1,498 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)