സഹായം Reading Problems? Click here


ഏറ്റവുമധികം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താളുകൾ

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:Information‏‎ (71,786 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 2. ഫലകം:വിവരങ്ങൾ‏‎ (71,786 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 3. ഫലകം:CC-Layout‏‎ (71,044 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 4. ഫലകം:Cc-by-sa-4.0‏‎ (70,977 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 5. ഫലകം:Dir‏‎ (70,937 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 6. ഫലകം:Cc-by-sa-layout‏‎ (70,928 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 7. ഫലകം:Center‏‎ (68,408 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 8. ഫലകം:Self‏‎ (68,407 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 9. ഫലകം:Own‏‎ (65,509 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 10. ഫലകം:Border-radius‏‎ (58,932 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 11. ഫലകം:Box-shadow‏‎ (57,007 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 12. ഫലകം:Round corners‏‎ (57,003 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 13. ഫലകം:BoxTop1‏‎ (56,841 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 14. ഫലകം:BoxBottom1‏‎ (56,462 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 15. ഫലകം:Ml‏‎ (54,581 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 16. ഫലകം:സ്വാഗതം‏‎ (22,793 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 17. ഫലകം:Welcome‏‎ (22,790 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 18. ഫലകം:Verification4‏‎ (17,753 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 19. ഫലകം:Verified1‏‎ (17,749 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 20. ഫലകം:En‏‎ (17,646 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 21. ഫലകം:Verification‏‎ (15,295 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 22. ഫലകം:Infobox AEOSchool‏‎ (10,619 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 23. ഫലകം:Click‏‎ (9,454 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 24. ഫലകം:Prettyurl‏‎ (9,453 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 25. ഫലകം:Top icon PD‏‎ (5,454 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 26. ഫലകം:PD-self‏‎ (5,448 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 27. ഫലകം:Verified‏‎ (5,282 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 28. ഫലകം:Infobox School‏‎ (4,174 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 29. ഫലകം:Yesno‏‎ (3,005 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 30. ഫലകം:Rating‏‎ (3,003 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 31. ഘടകം:String‏‎ (3,002 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 32. ഫലകം:Plural‏‎ (2,999 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 33. ഫലകം:Loop‏‎ (2,992 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 34. ഫലകം:File other‏‎ (2,891 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 35. ഫലകം:Free media‏‎ (2,768 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 36. ഫലകം:License migration‏‎ (2,650 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 37. ഫലകം:GFDL‏‎ (2,649 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 38. ഫലകം:Lang‏‎ (2,645 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 39. ഫലകം:License migration is redundant‏‎ (2,636 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 40. ഫലകം:Self/migration‏‎ (2,636 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 41. ഫലകം:Cc-by-sa-3.0‏‎ (2,239 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 42. ഘടകം:Arguments‏‎ (2,142 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 43. ഘടകം:Yesno‏‎ (2,108 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 44. ഘടകം:Namespace detect/config‏‎ (2,019 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 45. ഘടകം:Namespace detect/data‏‎ (2,019 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 46. ഘടകം:Category handler‏‎ (2,013 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 47. ഘടകം:Category handler/data‏‎ (2,004 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 48. ഘടകം:Category handler/shared‏‎ (2,004 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 49. ഘടകം:Category handler/blacklist‏‎ (2,004 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 50. ഘടകം:Category handler/config‏‎ (2,004 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)