സഹായം Reading Problems? Click here

മാതൃകാതാളും

ഘടകം:Description

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Description/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

--[[ 
 __ __      _    _    ____           _    _  _       
 | \/ | ___  __| |_  _| | ___ _| _ \ ___ ___ ___ _ __(_)_ __ | |_(_) ___ _ __ 
 | |\/| |/ _ \ / _` | | | | |/ _ (_) | | |/ _ \/ __|/ __| '__| | '_ \| __| |/ _ \| '_ \ 
 | | | | (_) | (_| | |_| | | __/_| |_| | __/\__ \ (__| | | | |_) | |_| | (_) | | | |
 |_| |_|\___/ \__,_|\__,_|_|\___(_)____/ \___||___/\___|_| |_| .__/ \__|_|\___/|_| |_|
                                |_|           

Description is a module implementing functionality of {{Description}}
template, which is used by {{en}}, {{de}} and other language templates.

Authors and maintainers:
* User:Jarekt 
]]

local core = require('Module:Core')
local p = {}

------------------------------------------------------------------------------
function p.description(frame) 
	local args = core.getArgs(frame)
	local desc
	args.user_lang = args.user_lang or args.lang
	args.inline  = (args.inline ~= nil) -- convert to boolean
	if args.text == nil then -- if no string than add error message and a category
		-- <span class="plainlinks">[{{fullurl:Category:Language templates with no text displayed}} <span class="error">{{Description/i18n}}</span>]</span>
		local cat = 'Category:Language templates with no text displayed'
		local msg = core.formatMessage('I18n/DescriptionError.tab', 'missing text', lang)
		msg = mw.html.create('span'):addClass("error"):wikitext(msg)
		msg = '[' .. frame:callParserFunction{ name = 'fullurl', args={cat} } .. tostring(msg) .. ']'
		msg = mw.html.create('span'):addClass("plainlinks"):wikitext(msg)
		desc = core.langWrapper(args.text_lang, tostring(msg), args)
		local namespace = mw.title.getCurrentTitle().namespace
		local LUT = {[0]=1, [6]=1, [10]=1, [14]=1, [100]=1, [106]=1}
		if LUT[namespace]==1 then
			desc = desc .. '[[' .. cat .. ']]'
		end
	else
		desc = core.langWrapper(args.text_lang, args.text, args)
	end
	return desc
end

return p

--[[
Oddballs:
  
]]
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഘടകം:Description&oldid=1077696" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്