സഹായം Reading Problems? Click here


ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്ത വർഗ്ഗങ്ങൾ

താഴെ പറയുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് താൾ നിലവിലുണ്ട്, എങ്കിലും മറ്റു താളുകളോ വർഗ്ഗങ്ങളോ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. '''19848''' സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ സൃഷ്ടികൾ
 2. - 26093 സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 3. - ഗവ. എൽ പി എസ് വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 4. - ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഷിരിയ സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 5. - ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.ഷിറിയ സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 6. - തോലമ്പ്ര യുപി സ്കൂൾ സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 7. - പള്ളിത്തുറ എച്ച് എസ് എസ് സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 8. 11014 - ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.ഷിറിയ സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 9. 11026 - ബി.എ.ആര്. എച്ച്. എസ്. ബോവിക്കാൻ സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 10. 11035 - SNHS perla സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 11. 11035 - എസ്. എന്. എച്ച്എസ്. പെർള സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 12. 11038 - എന്. എച്ച്. എസ്. പെർഡാല സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 13. 11046 - GHSS CHEMNAD സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 14. 11046 - ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചെമ്മനാട് സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 15. 11050 - ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചന്ദ്രഗിരി സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 16. 11266 - സെന്റ് ജോസഫ് എ യു പി എസ് കളിയൂർ സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 17. 11404 - ജി.എൽ.പി.എസ്.ചന്ദ്രഗിരി സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 18. 11416 - ജി.എൽ.പി.എസ്.കൊല്ലംപാടി സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 19. 11457 - ജി യു പി എസ് കാനത്തൂർ സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 20. 11474 - എ യു പി എസ് മുന്നാട് സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 21. 12001 - DHSS KANHANGAD സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 22. 12001 - Durga Higher Secondary school സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 23. 12001 - ദുർഗ്ഗ എച്. എസ്. എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 24. 12003 - ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ബെല്ല ഈസ്ററ് സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 25. 12006 - ജി.വി.എച്ച്. എസ്.കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 26. 12021 - ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്.കൊട്ടോടി സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 27. 12021 - ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കൊട്ടോടി സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 28. 12022 - ഹോളി ഫാമിലി എച്ച് എസ് എസ് രാജപുരം സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 29. 12024 - ജി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കക്കാട്ട് സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 30. 12027 - GVHSS Madikai II സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 31. 12042 - ജി.എച്ച്.എസ്. കാലിച്ചാനടുക്കം സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 32. 12043 - ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കയ്യൂർ സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 33. 12044 - ജി എച്ച് എച്ച് എസ് ചായോത്ത് സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 34. 12059 - ജി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഉദിനൂർ സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 35. 12060 - ഗവ. എച്ച്. എസ്. തച്ച‌ങ്ങാട് സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 36. 12060 - ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ, തച്ചങ്ങാട് സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 37. 12060 - ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ തച്ചങ്ങാട് സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 38. 12070 - ജി.എച്ച്.എസ്. ബാര സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 39. 12071 - ജി.എച്ച്.എസ്. ചാമുണ്ഡിക്കുന്ന് സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 40. 12301 - ജിഡബ്ലിയുഎൽപിഎസ് അടോട്ട്കയ‍‍ സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 41. 12302 - ജിഎൽപിഎസ് അട്ടക്കണ്ടം സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 42. 12308 - ജിഎൽപിഎസ് കീക്കാംകോട്ട് സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 43. 12309 - ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ കോട്ടച്ചേരി സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 44. 12312 - ജിഎൽപിഎസ് നീലേശ്വരം സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 45. 12315 - ജിഎൽപിഎസ് പടന്നക്കാട് സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 46. 12316 - ജിഎൽപിഎസ് പരത്തിക്കാമുറി സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 47. 12317 - ജിഎൽപിഎസ് പേരോൽ സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 48. 12322 - എഎൽപിഎസ് ബല്ലാകടപ്പുറം സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 49. 12323 - എംസിബിഎം എഎൽപിഎസ് ബല്ലാകടപ്പുറം സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ
 50. 12324 - പിപിടിഎസ് എഎൽപിഎസ് കാഞ്ഞങ്ങാട് കടപ്പുറം സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:ഉപയോഗിക്കാത്ത_വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്