സഹായം Reading Problems? Click here


പരിശീലനം/മോഡ്യൂൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< പരിശീലനം(പരിശീലനം/ഓൺലൈൻ പരിശീലനം - 2023 ഏപ്രിൽ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
  • ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. - പരിശീലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ പേര്, സ്കൂൾകോഡ്, സ്കൂളിന്റെ പേര്, ജില്ല, എന്നിവ നൽകി ഒരു തവണ മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. (ഓരോ വിദ്യാലയതാളിലും എഡിറ്റിങ് നടത്തുന്നതാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്.)

പരിശീലന മോഡ്യൂൾ - ബാച്ച് രണ്ട്

യൂണിറ്റ് വിഷയം സഹായക ഫയൽ സഹായക

ഫയൽ

തീയതി
Unit 1 ആമുഖം പിഡിഎഫ് 05/05/2023
Unit 2 വിദ്യാലയം കണ്ടെത്തുന്നതെങ്ങനെ? പിഡിഎഫ് 05/05/2023
Unit 3 പ്രധാന പേജ്- ഇന്റർഫേസ് പരിചയപ്പെടൽ പിഡിഎഫ് 05/05/2023
Unit 4 വെബ് ബ്രൗസർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 06/05/2023
Unit 5 അംഗത്വം - നിലവിലുള്ളത് പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 06/05/2023
Unit 6 അംഗത്വം - പുതിയത് സൃഷ്ടിക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 06/05/2023
Unit 7 ഉപയോക്താവിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 08/05/2023
Unit 8 ഉപയോക്തൃ പേജ് പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 09/05/2023
Unit 9 സംവാദം പേജ് പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 09/05/2023
Unit 10 സ്കൂളിന്റെ പേര് മാറ്റൽ പിഡിഎഫ് 10/05/2023
Unit 11 മാതൃക നിരീക്ഷണം പിഡിഎഫ് 10/05/2023
Unit 12 സ്കൂൾവിക്കിയിലെ ടൈപ്പിംഗ്‌ പിഡിഎഫ് 11/05/2023
Unit 13 കണ്ടുതിരുത്തൽ ( Visual Editor ) പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 11/05/2023
Unit 14 മൂലരൂപം തിരുത്തൽ ( Source Editing ) പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 12/05/2023
Unit 15 കണ്ണിചേർക്കലും പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിക്കലും പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 17/05/2023
Unit 16 കണ്ടുതിരുത്തൽ നിലവിലുള്ള പേജിലേക്ക് കണ്ണിചേർക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 18/05/2023
Unit 17 മൂലരൂപം തിരുത്തലിൽ കണ്ണിചേർക്കൽ പിഡിഎഫ് - -
Unit 18 കണ്ടുതിരുത്തൽ - പട്ടിക ചേർക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 19/05/2023
Unit 19 ചിത്രം തയ്യാറാക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 22/05/2023
Unit 20 ചിത്രം അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യൽ-ഇൻഫോബോക്സിൽ ചിത്രം ചേർക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 23/05/2023
Unit 21 പേജിലേക്ക് ചിത്രം നേരിട്ട് ചേർക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 24/05/2023
Unit 22 മൂലരൂപം തിരുത്തലിൽ ചിത്രം ചേർക്കൽ വീഡിയോ 25/05/2023
Unit 23 ക്ലബ്ബുകൾ - പേജ് സൃഷ്ടിക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 26/05/2023
Unit 24 YEAR Tab ചേർത്ത് പേജ് സൃഷ്ടിക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 27/05/2023
Unit 25 ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്ലബ്ബ് - ഇൻഫോബോക്സും പേജ് ഹെഡർ ടാബും ചേർക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 27/05/2023
Unit 26 പ്രോജക്ടുകൾ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 29/05/2023
Unit 27 വഴികാട്ടി - ലൊക്കേഷൻ- ചേർക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 29/05/2023
Unit 28 അവലംബം ചേർക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 30/05/2023
Unit 29 ശുദ്ധീകരണം പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 31/05/2023
Unit 30
മായ്ക്കൽ ഫലകം
അനഭിലഷണീയ മാറ്റങ്ങൾ പിൻവലിക്കാം
അനാവശ്യ ഫോർമാറ്റിംഗ്
FAQs
ശബരീഷ് സ്മാരക പുരസ്കാരം
അഭിപ്രായങ്ങൾ


ബാച്ച് 1

യൂണിറ്റ് സഹായക ഫയൽ ( pdf ) സഹായകഫയൽ തീയതി
1 Unit 1 ആമുഖം 03/04/2023
2 Unit 2 വിദ്യാലയം കണ്ടെത്തുന്നതെങ്ങനെ? 03/04/2023
3 Unit 3 പ്രധാന പേജ്- ഇന്റർഫേസ് പരിചയപ്പെടൽ 04/04/2023
4 Unit 4 അംഗത്വം - നിലവിലുള്ളത് 04/04/2023
5 Unit 5 അംഗത്വം - പുതിയത് സൃഷ്ടിക്കൽ 04/04/2023
6 Unit 6 ഉപയോക്തൃ പേജ് 05/04/2023
7 Unit 7 സംവാദം പേജ് 05/04/2023
8 Unit 8 ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തൽ 05/04/2023
Unit 9 ഉപയോക്താവിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ 06/04/2023
Unit 10 സ്കൂളിന്റെ പേര് മാറ്റൽ 06/04/2023
Unit 11 മാതൃക നിരീക്ഷണം 06/04/2023
Unit 12 സ്കൂൾവിക്കിയിലെ ടൈപ്പിംഗ്‌ 07/04/2023
Unit 13 കണ്ടുതിരുത്തൽ ( Visual Editor ) 08/04/2023
Unit 14 കണ്ടുതിരുത്തൽ - ഫോർമാറ്റിങ്ങ് 10/04/2023
Unit 15 മൂലരൂപം തിരുത്തൽ ( Source Editing ) 11/04/2023
Unit 16 കണ്ടുതിരുത്തൽ നിലവിലുള്ള പേജിലേക്ക് കണ്ണിചേർക്കൽ 12/04/2023
Unit 17 കണ്ടുതിരുത്തൽ കണ്ണിചേർക്കലും പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിക്കലും 13/04/2023
Unit 18 കണ്ടുതിരുത്തൽ - പട്ടിക ചേർക്കൽ 17/04/2023
Unit 19 ചിത്രം പകർത്തി തയ്യാറാക്കൽ 18/04/2023
Unit 20 ചിത്രം അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യൽ 22/04/2023
Unit 21 ഇൻഫോബോക്സ് ചിത്രം ചേർത്ത് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ 24/04/2023
Unit 22 പേജിലേക്ക് ചിത്രം നേരിട്ട് ചേർക്കൽ 25/04/2023
Unit 23 മൂലരൂപം തിരുത്തലിൽ ചിത്രം ചേർക്കൽ 26/02/2023
Unit 24 പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ക്ലബ്ബുകൾ 27/04/2023
Unit 25 ഹൈസ്കൂൾ - ക്ലബ്ബുകൾ 27/04/2023
Unit 26 ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്ലബ്ബുകൾ - പേജ് ഹെഡർ ടാബ് ചേർക്കൽ 28/04/2023
Unit 27 പ്രോജക്ടുകൾ
Unit 28 വഴികാട്ടി - ലൊക്കേഷൻ- ചേർക്കൽ
Unit 29 അവലംബം ചേർക്കൽ
Unit 30 ശുദ്ധീകരണം
മായ്ക്കൽ ഫലകം
അനഭിലഷണീയ മാറ്റങ്ങൾ പിൻവലിക്കാം
അനാവശ്യ ഫോർമാറ്റിംഗ്
FAQs
ശബരീഷ് സ്മാരക പുരസ്കാരം
അഭിപ്രായങ്ങൾ
"https://schoolwiki.in/index.php?title=പരിശീലനം/മോഡ്യൂൾ&oldid=1911205" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്