സഹായം Reading Problems? Click here


പയസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. ഇടപ്പള്ളി/കുട്ടിക്കൂട്ടം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഹായ് സ്കൂൾ കുട്ടിക്കൂട്ടം

വിദ്യാർത്ഥികളിൽ എെസിടി ആഭിമുഖ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാന‌ും എെസിടി നൈപുണികൾ പരിപോഷിപ്പിക്കാനായി കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന കുട്ടിക്കൂട്ടം-ഹായ് സ്കൂൾ കുട്ടിക്കൂട്ടം- പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പയസ് ഗേൾസ് ഹൈ സ്കൂൾ ഇടപ്പള്ളി സ്കുൾകുട്ടിക്കൂട്ടം യൂണിറ്റ് നിലവിൽവന്നു.