സഹായം Reading Problems? Click here


നെല്ലാച്ചേരി എൽ പി എസ് /സയൻ‌സ് ക്ലബ്ബ്.

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ശാസ്ത്ര വൈദഗ്ധ്യവും അറിവും തിരിച്ചറിയാനും പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത ശാസ്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ അന്വേഷണം നിറവേറ്റാനുമുള്ള മികച്ച വേദിയാണ് സയൻസ് ക്ലബ്ബ്.