സഹായം Reading Problems? Click here


ടി.ഡി..എൽ.പി.എസ് .തുറവൂർ / ബുൾബുൾ & കബ്സ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ബുൾബുൾ യൂണീറ്റ് G.T.D.L.P. SCHOOL THURAVOOR ൽ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.ശ്രീമതി രാജി.പി.വി യാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്