ടി.ടി.ടി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വടശ്ശേരിക്കര/അക്ഷരവൃക്ഷം/Broken Window

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Broken Window


Broken Window

From my window, I see the world,
The blooming flowers, buzzing bees.
Full of life, nature in its own concert,
In my eyes, the world seemed content.
    
Alas! My window broke,
Blurred vision makes me choke.
Morning rays peer through,
As if to give me a clue,
that life still is beautiful....

 
ആര്യ ലക്ഷ്മി
7A റ്റി.റ്റി.റ്റി.എം. വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വടശ്ശേരിക്കര
പത്തനംതിട്ട ഉപജില്ല
പത്തനംതിട്ട
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Manu Mathew തീയ്യതി: 24/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത