ജി ജെ ബി എസ് കുമ്‍ഡാജെ ಜಿ ಜೆ ಬಿ ಎಸ್ ಕುಂಬ್ಡಾಜೆ/പ്രമുഖരുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ