ജി എൽ പി എസ് തിനൂർ/ഗണിത ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഗണിതക്ലബിൻറെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഠനോപകരണനിർമ്മാണം,മെട്രിക്മേളകൾ മുതലായവ നടത്താറുണ്ട്‌.