സഹായം Reading Problems? Click here


ജി എൽ പി എസ് തിനൂർ/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഐ.ടി. ക്ലാബിൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ കംപ്യൂട്ടർ,ഇന്റെർനെറ്റ് മുതലായ സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.