ജി എം യു പി എസ് അഞ്ചുകുന്ന്/ഹൈടെക് വിദ്യാലയം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഹൈടെക് സൗകര്യങ്ങൾ

സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഹൈടെക് സജ്ജീകരണം

ഹൈടെക് സജ്ജീകരണത്തോടുകൂടിയ മൾട്ടീമീഡിയ ക്ലാസ് റൂം

കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്

ചിത്രശാല