ജി. വി. ആർ. എം. യു. പി. എസ്. കിഴുവിലം /സയൻ‌സ് ക്ലബ്ബ്.

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ച്ച വച്ച സയൻസ്ക്ലബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു