ജി. എച്ച്.എസ്. പൂച്ചപ്ര /സയൻ‌സ് ക്ലബ്ബ്.

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

SCIENCE CLUB ജി. എച്ച്.എസ്. പൂച്ചപ്ര

Science Club seminar