ജി. എച്ച്.എസ്. പൂച്ചപ്ര/മറ്റ്ക്ലബ്ബുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
VIDYA JYOTHI -ST STUDENTS LAP TOP DISTRIBUTION

IT CLUB

YES IN MY BACK YARD FILM SHOW

IT CLUB ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി കൾക്ക് പ്രസംഗമത്സരം, poster രചനാ മത്സരം, ക്വിസ് മത്സരം പതിപ്പ് നിർമാണം, ഉപന്യാസരചനാ മത്സരം ONLINE QUIZ, DIGITAL X MAS CARD നിർമാണം ,ഗണിത പതിപ്പ് , ചാർട്ട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകി.

SATHYAMEVA JAYATHE PROGRAMME