ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാറഡുക്ക/പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾപ്രൈമറിഹൈസ്കൂൾവി.എച്ച്.എസ്ചരിത്രംഅംഗീകാരം

Clubs

  • Science Club
  • Maths Club
  • Social Club
  • Eco Club
  • Vidyarangam
  • Little Kites
  • JRC
  • NCC
Praveshotsav 2021