സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.വിഎച്ച്.എസ്.എസ്. വേങ്ങര / ഊർജ്ജ ക്ലബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഊർജ്ജ ക്ലബ്

ഈ വർഷം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് KSEB എൻജിനീയർ ക്ലാസ് എടുത്തു.