സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ താനൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/തയ്യാറെടുപ്പ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തയ്യാറെടുപ്പ്

പരക്കെ പരക്കുന്ന വൈറസ് ചുറ്റും
പരക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്കെന്തു ചെയ്യാം
കരം ശുദ്ധമാക്കാം ശുചിത്വം വരിക്കാം
ഇരിക്കാം നമുക്കിന്നു വീട്ടിൽ സുഹ്യത്തേ

പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ലാപ് ടോപ്പ് തുറന്നാൽ
പുറംജോലിയെല്ലാം യഥേഷ്ടം നടത്താം
പുറം ലോകമെല്ലാ മതിൽ കണ്ടിരിക്കാം
മറക്കല്ലേ കൈ വൃത്തിയാക്കുവാനും

ഇടയ്ക്കെങ്കിലും വ്യത്തിയാക്കൂ കരം താൻ
തൊടേണ്ടാ മുഖം മൂക്കു മക്കണ്ണു രണ്ടും
മടിക്കാതെ മാസ് കിടണം
തെല്ലിടയ്ക്കെങ്കിലും നീ പുറത്തേക്ക് പോയാൽ 

അനു നന്ദ
3 C ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ താനൂർ
താനൂർ ഉപജില്ല
മലപ്പുറം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - lalkpza തീയ്യതി: 24/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത