സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/കുട്ടിയോടൊപ്പം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കുട്ടിയോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ക്ലാസ്സിൽ ചിലവഴിക്കുന്നു. മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം തന്റെ കുട്ടി എങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നു എന്നും അവന്റെ പഠന രീതി എങ്ങനെ എന്ന് അവർക്ക് വിലയിരുത്താനും കഴിയുന്നു