സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/അമ്മക്ലസ്റ്റർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

അമ്മമാർക്ക് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പരിശീലനം നൽകുന്നു. വേണ്ട ഗൈഡൻസ് നൽകുകയും ലേർണിംഗ്എയ്ഡ്‌സ് ശില്പശാല നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു