ജി.എൽ.പി.എസ്. പണിക്കരപ്പുറായ/ചരിത്രം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

നല്ലവരായ നാട്ടുകൾ, പ്രവാസികൾ , രാഷ്ട്രീയ, മത സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ എന്നിവരുടെ നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2014-ൽ സ്വന്തമായ പുതിയ വിദ്യാലയം എന്ന ചിരകാല സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. 1990 ളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അൺ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം ഈ കൊച്ചു വിദ്യാലയത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെതന്നെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. എന്നാൽ പുതിയ വിദ്യാലയം യധാർഥ്യമായതോടെ പ്രവാസികളുടെയും ,പ്രാദേശിക ക്ലബ്ബുകൾ, പഞ്ചായത്ത്, സ്ഥലം എം എൽ എ എന്നിവരുടെയും ശ്രമഫലമായി നല്ലൊരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം രണ്ട് പ്രൊജക്ടറുകൾ, ക്ലാസ് മുറികളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്നിവ ലഭിച്ചു. ബഹുമാന്യനായ കൊയപ്പത്തൊടി മുഹമ്മദ് ഹാജി നൽകിയ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുന്നതിനും ഒരു അടുക്കള നിർമിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചു.