സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എച്ച്.എസ്. ബാര/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

അമ്മമാർക്കുള്ള പ്രത്യേക ഐടി പരിശീലന പരിപാടി- കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പിംഗ് - ഇൻറർനെറ്റ് ബ്രൗസിംഗ് - സമഗ്ര - കമ്പ്യൂട്ടറിൻറെ പ്രാഥമിക ഉപയോഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അമ്മമാർക്ക് ക്ലാസുകൾ നൽകി

12070- Little kite samagra1.png