സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ/ഗ്രന്ഥശാല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ചെറുപുഷ്പത്തിന്റെ അഭിമാനമായ ഗ്രന്ഥശാല[[1]] അക്ഷരങ്ങളുടെ വാതായനം തുറന്ന് മുപ്പതിനായിരത്തോളം വൈവിധ്യമാർന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ ശേഖരമൊരുക്കിക്കൊണ്ട് ചെറുപുഷ്പത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥശാല സമുച്ചയം, അഭിമാനപുരസ്സരം കുട്ടികൾക്കായി നിലകൊള്ളുന്നു. സ്വയം ഉണരാൻ...........നാടുണർത്താൻ.......അറിവിന്റെ അക്ഷയഖനിയായി ഈ ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്,ഹിന്ദി എന്നീ ത്രിവിധ ഭാഷകളിലായി കലോചിതമായ വിജ്ഞാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നല്ലൊരു ലൈബ്രറി ഞങ്ങൾക്കിവിടെയുണ്ട്.കുട്ടികളുടെ സാംസ്കാരികവും ശാസ്ത്രീയവും കലാപരവുമായ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും പ്രതിമാസികകളും വായിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ സൗകര്യപ്രദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ലൈബ്രറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ

സാഹിത്യം[[2]], സംഗീതം[[3]], നൃത്തം[[4]], പ്രസംഗം [[5]]എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ അവരുടെ കഴിവുകളിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നു.കുട്ടികളുടെ കലാവാസനയുടേയും നിരന്തരമായ വായനാശീലത്തിന്റേയും പരിണിതഫലമാണ് ക്ലാസ്സ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ പുറപ്പെടിവിക്കുന്ന കൈയെഴുത്ത് മാസിക.

ലൈബ്രറി 2
ലൈബ്രറി 1 ലൈബ്രറി

വായനാദിനാചരണം 2019-2020

വായനാദിനം