സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എം.യു.പി.സ്കൂൾ കൊടിഞ്ഞി/അക്ഷരവൃക്ഷം/പറവകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പറവകൾ

മഴയില്ലാത്ത ദിനങ്ങൾ
പാടവ‍ും തോട‍ും വറ്റിവരണ്ട‍ു
പറവകളെല്ലാം വിഷമിച്ച‍ു
വെള്ളത്തിനായ് തേടി നടന്ന‍ു
ചിന്ന‍ുവിന് സങ്കടമായി
ഒര‍ു പാത്രം വെള്ളമെട‍ുത്ത്
മാവിൻ കൊമ്പിൽ ത‍ൂക്കി
പല പല പറവകൾ ദാഹമകറ്റാൻ
മാവിൽ വന്ന‍ു,ചിന്ന‍ൂനെ നോക്കിപ്പാടി.....
 

റന എസ്
4 A ജി.എം.യ‍ു.പി.എസ്. കൊടിഞ്ഞി
താനൂർ ഉപജില്ല
മലപ്പുറം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Anilkb തീയ്യതി: 28/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത