ജി.എം.എൽ.പി.എസ് ചെമ്മണ്ണൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ പ്രകൃതി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പ്രകൃതി

നന്മയാണു പ്രകൃതി
അമ്മയാണു പ്രകൃതി
സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും
കൂടൊരുക്കും പ്രകൃതി
സസ്യങ്ങൾക്കും അമ്മയായ്
ജീവികൾക്കും അമ്മയായ്
എല്ലാവർക്കും കാവലായ്
വീടൊരുക്കും പ്രകൃതി
വൃത്തിയായി നോക്കുകിൽ
സ്വർഗമായി തീർന്നിടും
വൃത്തിഹീനമാക്കിയാൽ
നരകമായ് തീർന്നിടും
നന്മയാണു പ്രകൃതി
ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതി
 

അനഘ കെ.എ
4 A ജി.എം.എൽ.പി.എസ് ചമ്മന്നൂർ
ചാവക്കാട് ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 20/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത