ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. പൂക്കോട്ടൂർ/ഹൈടെക് വിദ്യാലയം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഹൈടെക് സൗകര്യങ്ങൾ

  • സ്കൂളുകളിൽ 5 ക്ലാസ് മുറികൾ
  • Primary LP School
* മൾട്ടിമീഡിയ classroom
  • Computer lab
  • സ്‌കൂളുകളിൽ ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികൾ :2

ചിത്രശാല

ചിത്രശാല