ജിവിഎച്ച് എസ്എസ്ഏറ്റുമാനൂർ ചരിത്രം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ശ്രീമൂലം തിരുന്നാൾ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്തെ ദിവാൻ ബഹദൂർ പി. രാജഗോപാലൻ 22-5-1914-ൽ സ്ക്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസിഥാപനം നടത്തി.1915-ൽ ഗേൾസ് മലയാളം മിഡിൽ സിക്കൂളായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. തിരുവതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന മന്നത്തു കൃഷ്ണൻനായർ ഇംഗ്ലീഷ് മിഡിൽ സ്ക്കളിന് തറക്കല്ലിട്ടു.1945-ൽ ഇംഗ്ലീഷ് മിഡിൽ സ്ക്കൂൾ നാലാം ഫോറം ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈസ്ക്കൂളായി ഉയർത്തി.1947-ൽ ആറാം ഫോറം തുടങ്ങിയതോടെ ഹൈസ്ക്കൂൾ പൂർണ്ണമായി.1947-ന് ശേഷം ഈ സ്ക്കൂൾ മലയാള മീഡിയമായി മാറി. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും പഠിച്ചിരുന്നു. 1974-ൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആധിക്യത്താൽ സ്കൂൾ നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ വരുകയും സെപ്തബർ 3-ന് ഗേൾസ് ഹൈസ്ക്കൂളെന്നും , ബോയ്സ് ഹൈസ്ക്കൂളെന്നും രണ്ടായി തിരിച്ചു.ആൺകുച്ചികളെ ഇവിടെ നിലനിർത്തി ബോയ്സ് ഹൈസ്ക്കൂൾ ഏറ്റുമാനൂർ എന്ന നാമധേയത്തിൽ തുടർന്ന് അറിയപ്പെട്ടു.1974-75-ൽ പ്രഥമ എസ്.എസ്.എൽ.സി. ബാച്ച് ഇവിടെ പരീക്ഷ എഴുതി.1990-ൽ ഈ സ്ക്കൂളിനോടനുബന്ധിച്ച് വൊക്കേഷണൽ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങി.അങ്ങനെ ഗവൺമേന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂൾ ഏറ്റുമാനൂർ എന്ന നാമധേയത്തിൽ ഇന്നും. നാടിന്റെ പൊൻതിലകമായി പരിലസിക്കുന്നു.2014 -ൽ ഹയ്യർസെക്കണ്ടറി വിഭാഗം പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങി.