ചെറുപുഷ്പം യു പി സ്കൂൾ ചെമ്പന്തൊട്ടി/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ചെമ്മൺതൊടി ആണ് പിന്നീട് ചെമ്പന്തൊട്ടി എന്നായി മാറിയത്.