ചെടിച്ചേരി എൽ. പി. എസ്.പെരുവളത്ത്പറമ്പ്/പ്രവർത്തനങ്ങൾ