സഹായം Reading Problems? Click here


ഘടകം:LangSwitch

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:LangSwitch/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

--[[
 __ __      _    _    _           ____     _ _    _   
 | \/ | ___  __| |_  _| | ___ _| |  __ _ _ __  __ _/ ___|_   _(_) |_ ___| |__ 
 | |\/| |/ _ \ / _` | | | | |/ _ (_) |  / _` | '_ \ / _` \___ \ \ /\ / / | __/ __| '_ \ 
 | | | | (_) | (_| | |_| | | __/_| |__| (_| | | | | (_| |___) \ V V /| | || (__| | | |
 |_| |_|\___/ \__,_|\__,_|_|\___(_)_____\__,_|_| |_|\__, |____/ \_/\_/ |_|\__\___|_| |_|
                           |___/                
 Authors and maintainers:
* User:Zolo  - original version in Module:Fallback
* User:Jarekt 
]]

local p = {}

--[[
_langSwitch
 
This function is the core part of the LangSwitch template. 
 
Example usage from Lua:
text = _langSwitch({en='text in english', pl='tekst po polsku'}, lang)
 
Parameters:
 args - table with translations by language
 lang - desired language (often user's native language)

 Error Handling:

]]

function p._langSwitch(args, lang) -- args: table of translations
	-- Return error if there is not default and no english version
	if not args.en and not args.default then
		if args.nocat == '1' then
			return '<strong class="error">LangSwitch Error: no default</strong>' 
		else
			return '<strong class="error">LangSwitch Error: no default</strong>[[Category:LangSwitch template without default version]]' 
		end
	end
	
	-- get the list of accepetable language (lang + those in lang's fallback chain) and check their content
	assert(lang, 'LangSwitch Error: no lang')
	local langList = mw.language.getFallbacksFor(lang)
	table.insert(langList,1,lang)
	table.insert(langList,math.max(#langList,2),'default')
	for _, language in ipairs(langList) do 
		if args[language ] == '~' then 
			return ''
		elseif args[language] and args[language] ~= '' then 
			return args[language] 
		end
	end
end

--[[
langSwitch
 
This function is the core part of the LangSwitch template. 
 
Example Usage from a template:
{{#invoke:fallback|langSwitch|en=text in english|pl=tekst po polsku|lang={{int:lang}} }}
 
Parameters:
 frame.args - table with translations by language
 frame.args.lang - desired language (often user's native language)

 Error Handling:

]]
function p.langSwitch(frame) -- version to be used from wikitext
	args = frame.args
	-- if no expected args provided than check parent template/module args
	if args.en==nil and args.default==nil and args.nocat==nil then
		args = mw.getCurrentFrame():getParent().args 
	end
	local lang = args.lang
	if not lang or not mw.language.isSupportedLanguage(lang) then
		lang = frame:callParserFunction( "int", "lang" ) -- get user's chosen language 
	end
	
	-- Allow input in format: {{LangSwitch|de=Grün|es/it/pt=Verde|fr=Vert|en=Green |lang=en}}
	-- with multiple languages mapping to a single value
	args1 = {}
	for name, value in pairs( args ) do 
		if value ~= '' and type(name)=='string' then 
  		for str in string.gmatch( name, "([^/]+)" ) do
				args1[str] = value
			end
		end
	end
	return p._langSwitch(args1, lang)
end

return p
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഘടകം:LangSwitch&oldid=523643" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്