സഹായം Reading Problems? Click here


ഘടകം:Category handler/data

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Category handler/data/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

-- This module assembles data to be passed to [[Module:Category handler]] using
-- mw.loadData. This includes the configuration data and whether the current
-- page matches the title blacklist.

local data = require('Module:Category handler/config')
local mShared = require('Module:Category handler/shared')
local blacklist = require('Module:Category handler/blacklist')
local title = mw.title.getCurrentTitle()

data.currentTitleMatchesBlacklist = mShared.matchesBlacklist(
	title.prefixedText,
	blacklist
)

data.currentTitleNamespaceParameters = mShared.getNamespaceParameters(
	title,
	mShared.getParamMappings()
)

return data
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഘടകം:Category_handler/data&oldid=417406" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്