ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ യു പി എസ് നെല്ലികുറ്റി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ